دسته: تکنیکهای تمرینی

تکنیک تکرار های فوق آهسته یا Super Slow

تکنیک فوق آهسته که در ایران به تمرکزی معرف شده است، باعث می شود که عضلات با تناژ وزنه ای بسیار کمتر از وزنه تمرینی در حالت استاندارد و معمولی، در طی یک تمرین دقیق و حساب شده، به ناتوانی رسیده و به رشد تحریک بشوند. از مزایای این تکنیک:کاهش بار وارده بوسیله کاهش وزنه، […]
عنوان ۵ از ۵«۱۲۳۴۵