بایگانی برچسب ها: زیربغل دمبل

پرورش عضلات زیربغل – بخش نهایی

درودها بر شما، همانند مطالب ارائه شده در بخش های پرورش عضلات سینه ای، اینجا نیز خدمتتان عرض می کنم که همگی این موارد که خدمتتان ارائه گردید، بخصوص استفاده از تکنیک ها و رویه های شدت دهنده در تمرین، مثال و به عنوان یک راهنما می باشند، نه یک وحی منزل و یک قانون […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش سی و چهارم

درودها بر شما، به منظور ایجاد فشار مطلوب جهت رها سازی سیگنال رشد در عضلات زیربغل، برای جلسه بعدی شاگرد، ممکن است از این رویه بهره ببرم؛ اگر از آن افرادی باشند که دارای توانایی خوبی در اجرای حرکات با وزن بدن هستند، فرضا بارفیکس را بتوانند به راحتی و با رعایت تمامی اسلوب های […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش سی و سوم

درودها بر شما، جهت روندی که ورزشکار فرضا عضلات زیربغل خود را به همراه بخش پشتی سرشانه ها و عضلات دوسربازویی تمرین می دهد، برای مثال به این ترتیب، طراحی می کنم: پول آور دمبل با استفاده از تکنیک شدت دهنده درآپ ست یا در صورت امکان استراحت و توقف، البته می توان از روند […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش سی و دوم

درودها بر شما، برای عزیزان دیگری که عضلات زیربغل خود را، به صورت هفتگی، دو جلسه تمرین می دهند، چیزی مشابه این موارد که خدمتتان عرض می گردد، ارائه می کنم. فرضا اگر قرار باشد ایشان این عضلات را به همراه گروه ماهیچه ای سینه تمرین بدهند، سوپرست عضلات متقابل سینه و زیربغل را در […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش سی و یکم

درودها بر شما، یک جلسه هم می توانید به اجرای ددلیفت بپردازید، فرضا با استفاده از وزنه ای که در رنج تکرارهای ۶ الی ۸ به ناتوانی برسید، سپس استفاده از تکنیک استراحت و توقف به این ترتیب، ۱۰ ثانیه، ۱۵ ثانیه، ۲۰ و در انتها ۲۵ ثانیه. جهت رویه فول بادی به صورت یک […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش سی ام

درودها بر شما، به مثالهای عملی ادامه دهیم، برای روز بعدی تمرین، پول آور با استفاده از سیم کش، فرضا یک وزنه را انتخاب کنید که در رنج تکرارهای ۸ الی ۱۰ به ناتوانی برسید، پیشروی تا ناتوانی، کاهش فرضا ۱۰ درصدی وزنه، مجددا پیشروی تا ناتوانی، اینجا ۱۵ ثانیه استراحت، بار دیگر اجرای تکرارها […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیست و نهم

درودها بر شما، بپردازیم به مثال های عملی جهت تمرین دادن عضلات زیربغل، با رویه فول بادی هر روزه و پس از آن، فول بادی یک روز در میان، پیش می روم. مشابه با موارد شرح داده شده در تمرین عضلات سینه ای، اگر سطح ورزشکار مبتدی باشد، از تکنیک های شدت دهنده استفاده نمی […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیست و هشتم

درودها بر شما، حرکت ددلیفت را نیز، می توانید با استفاده از یک جفت دمبل، اجرا نمایید. مزیت این امر نسبت به هالتر، قرار گیری وزنه ها، در دو سوی بدن شما بوده، یعنی نسبت به جابجاسازی مرکز ثقل بدن در حین اجرای تکرارها، در یک راستا قرار گرفته، همین امر باعث خواهد شد که […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیست و چهارم

درودها بر شما، حرکاتی همچون زیربغل دمبل تک خم و یا اچ دستگاه به صورت تک دست و حتی اتصال دستگیره ای به جهت اجرای حرکت قایقی سیم کش به صورت تک دست، به کاربر این امکان را می دهد تا بتواند با رعایت اصل حق تقدم، بر روی سمت ضعیف تر عضلات زیربغل خود، […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیست و سوم

درودها بر شما، در زیربغل دمبل تک خم، تکنیک هایی همچون درآپ ست ها، استراحت و توقف، تکرارهای نیمه و یک چهارم دامنه حرکتی و مواردی از این دست، به راحتی قابل اجرا است. برای مثال، دمبلی را انتخاب می کنید که فرضا بتوانید ۱۰ تکرار را با آن اجرا کنید، تکرارها را با یک […]
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »