دسته: تمرین

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش بیست و یکم

درودها بر شما، به عضلات دوسربازویی یا همان جلوبازوها باز گردیم. به صورت کلی، در برخی از حرکات جلوبازو، آرنجهای شما از تنه، به گونه ای جلو تر قرار می گیرد، همانند جلوبازو لاری، با هر ابزار ممکن. در حالتی دیگر، آرنجها عقب تر از بالاتنه قرار می گیرند، همانند جلوبازو دمبل نشسته روی میز […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش بیستم

درودها بر شما، تکنیک تکرارهای نیمه و یک چهارم دامنه کامل حرکت، به راحتی در حرکت دیپ، قابل کاربرد است، منتها یک مطلب را بایستی در نظر داشته باشید که این تکرارهای غیر کامل را از نظر دامنه حرکت، در کدام بخش از یک تکرار، اجرا کنیم، کمی این موضوع را شرح می دهم. معمولا […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش نوزدهم

درودها بر شما، روند دیگری که به راحتی، جهت گیج کردن سیستم عصبی عضلانی، در حرکت دیپ قابل کاربرد است، جابجا نمودن عرض قراردهی دست ها بر روی نیمکت، در پیشروی تکرارها، می باشد. به خاطر داشته باشید که به صورت کلی و پیش فرض، بهترین عرض قراردهی دست ها، برابر با پهنای شانه شما […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش هجدهم

درودها بر شما، در حین اجرای دامنه منفی و در ادامه آن پیشبردن بخش مثبت از یک تکرار، هر مقدار بتوانید بازوان خود را در کنار پهلوها نگاه دارید، یعنی آرنجها به سمت عقب بدن حرکت کرده و در دامنه مثبت همین مسیر را به سمت جلو طی کنند، بر درگیری عضلات سه سربازویی خود، […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش هفدهم

درودها بر شما، دلیل قراردهی دستان شما بر روی نیمکت به این شکل، به سمت عقب متمایل شدن شانه ها بوده، سینه به صورت ناخودآگاه بیرون داده شد و از قوز کردن پرهیز می شود و یک حالت بیومکانیکی را در کمربند شانه ای شما بوجود می آورد که از اعمال فشار بیش از حد […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش شانزدهم

درودها بر شما، از حرکات بسیار ماثر در پرورش عضلات سه سربازویی که به صورت مرکب یا چند مفصلی، باعث درگیری عضلات مختلفی شده و همین پشت بازوان را، می تواند به خوبی تقویت نماید، حرکت پارالل، شنا دست جمع یا نمونه مشابه با آن که با استفاده از هالتر اجرا شده و به پرس […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش پانزدهم

درودها بر شما، اگر فرضا بخواهید برای ایجاد شوک عضلانی، البته کنترل شده و با در نظر گرفتن این امر که به درستی به ریکاوری عضلات خود توجه داشته باشید و به صورت کامل زبان بدن خود را درک نمایید، جهت عضلات سه سربازویی و بکارگیری این حرکت پشت بازو هالتر خوابیده، یک تمرین بسیار […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش چهاردهم

درود ها بر شما، جهت بکارگیری تکنیک های شدت دهنده در حرکت پشت بازو هالتر خوابیده و یا نمونه های مشابه با آن که با استفاده از دمبل و یا سیم کش اجرا می شوند، می توانید از تکنیک های مختلفی، بهره ببرید. البته به شخصه در این گونه حرکات، با استفاده کردن از روند […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش سیزدهم

درودها بر شما، همین حرکت پشت بازو هالتر خوابیده را، می توانید با ابزارهای دیگری همچون دمبل، سیم کش و حتی با استفاده از وزن بدن اجرا نمایید، نمونه آخر در گذشته، در پست های مربوط به تمرین با استفاده از وزن بدن، خدمتتان شرح داده شد. جهت استفاده از دمبل، هم می شود یک […]

پرورش عضلات بازویی و ساعد ها – بخش دوازدهم

درود ها بر شما، در حرکت پشت بازو هالتر خوابیده، سعی کنید که انگشت شست خود را، هم جهت با مابقی انگشتان دست خود و هم سو با آنها، بر میله هالتر قرار بدهید، این عمل از نظر عصبی باعث خواهد شد تا عضلات سه سربازویی شما با شدت بیشتری در تمرین درگیر شوند. برخی […]